Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Израда:

 • Процене угрожености од елементарних и других несрећа, и
 • Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама привредног друштва и другог правног лица.

Процена угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама - опис посла

 • обилазак објекта и снимање стања прикупљање документације и података
 • израда интерних аката за рад на изради Процене и Плана (одлука, именовање тима, процедура рада...)
 • сарадња са компетентним лицима носиоца обавезе израде Процене и Плана (привредног друштва)
 • сарадња са надлежним лицима у органима локалне самоуправе, државним органима и организацијама
 • обрада, систематизација и анализа података
 • процењивање угрожености за сваку од законом дефинисаних ванредних ситуација
 • израда обједињеног документа Процене
 • израда предлога мера за смањење угрожености од процењених опасности
 • израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за сваку од идентификованих и процењених опасности
 • израда прилога и друге пратеће документације
 • штампање интегралног документа Процене и Плана заштите од удеса у 2 примерка и израда електронске верзије (CD)
 • презентација Плана одговорним лицима и обука надлежног лица из састава носиоца обавезе (привредног друштва) за руковање Планом

Извршиоци

 • једно лице са одговарајућим овлашћењима за израду Процене ризика и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (лиценца за процену ризика у ванредним ситуацијама)
 • једам дипломирани менаџер безбедности
 • представници привредног друштва (чланови Тима)

За сва питања и додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 021/442-352 и 064/508-3441 (Бранислав).