Pojam atoma- kako je uvedeno pojam atoma;

Simboli hemijskih elemenata - kako su izvedeni simboli hemijskih elemenata; 

Opis građe atoma - jezgro i elektronski omotač;

Maseni i atomski broj; 

Izotopi; 

Relativna atomska masa - zbog čega je uvedena ova veličina i kako se određuje;

Periodni sistem elemenata - šta predstavlja tablica Periodnog sistema elemenata; 

Kako su elementi poređani u Periodnom sistemu elemenata;