Kurs je namenjen učenicima prvog razreda da ih upozna sa istorijom tigonometrije i njenim opštecivilizacijskim karakterom

Tokom kursa učenici će steći znanja o:

·         meri uglova radijanima,

·         definiciji osnovnih trigonometrijskih funkcija oštroga ugla pravougloga trougla,

·         nekim vrednostima trigonometrijskih funkcija oštrih uglova,

·         osnovnim trigonometrijskim identitetima,

·         primeni trigonometrijskih funkcija u planimetriji

Ovim kursom se podstiče i razvija samostalno rasuđivanje učenika. Takođe se podstiče i razvija  sistematičnost, upornost,konciznost, kreativnost, logičnost, sposobnost apstraktnoga razmišljanja.

A jedan od ciljeva je da se učenicima pruže matematička znanja neophodna za nastavak školovanja i da steknu matematička znanja koja ulaze u temelj savremenoga modela opštega obrazovanja.