Ovo je kurs za učenike prvog razreda gimnazije. U kursu će se obraditi svi tipovi hemijskih veza. Od učenika se na kraju kursa očekuje da prepoznaju tipove hemijskih veza i kako te veze utiču na svojstva hemijskih jedinjenja.